fol. 1(2)  

3 Browsers | 2 Opera | 1

För vårt föremål är det Opera som fungerar bäst & snyggast. Den har dock en bug som gör att superskript-tex­ten i regelboken (ARTYKUŁ) vid de flesta tillfällen placerar sig utanför kar­to­teks­kortområdet. Vi har en förhoppning om att det­ta kommer att ändra sig i fram­ti­da versioner. Vidare tycks Opera göra fonterna (eller rättare sagt: radavståndet) större än i andra browsers, vil­ket medför att tex­ten vid vis­sa tillfällen högst olyck­ligtvis kan hamna utanför själva kartotekkortets grän­ser. Det är inte bra. Stämpeln ser hel­ler inte skön ut. Ingenting är nå­gon­ting som vi tror vi kan göra nå­gon­ting åt för närvarande.

1000 Stck. hh DIN A 6 EVP 10.00 M
2014-01-09 18:16:27