Opera

§ 2 Opera från ”Browsers” ur Impressum.

För vårt föremål är det Opera som fungerar bäst & snyggast. Den har dock en bug som gör att superskript-tex­ten i regelboken (ARTYKUŁ) vid de flesta tillfällen placerar sig utanför kar­to­teks­kortområdet. Vi har en förhoppning om att det­ta kommer att ändra sig i fram­ti­da versioner. Vidare tycks Opera göra fonterna (eller rättare sagt: radavståndet) större än i andra browsers, vil­ket medför att tex­ten vid vis­sa tillfällen högst olyck­ligtvis kan hamna utanför själva kartotekkortets grän­ser. Det är inte bra. Stämpeln ser hel­ler inte skön ut. Ingenting är nå­gon­ting som vi tror vi kan göra nå­gon­ting åt för närvarande. Opera understödjer hel­ler inte (som Firefox) OpenType-fonter, vil­ket ger en del egenheter i vis­sa sam­man­hang om sidan, som här, byg­ger på OpenType-fonter.