Ytterligare en princip

§ 3 Ytterligare en princip från ”Principer” ur Impressum.

Vi vill helst undgå ett för omfattande eller användarvänligt menusystem. Linkar för vidare sökning ligger anting­en i de fem ovanstående registerflikarna eller inlagt som (gan­ska väl dolda) länkar vid ord eller områden i själva kar­to­teks­kortet. Det är inte mycket annat att göra än att pröva sig fram. Skall man blott orientera sig till­ba­ka, så använder man lämpligen browserns BACK funk­tion. Man kan ock­så försöka att leka med själva url-adressen om man orkar det. Saken är grund­läg­gan­de den, att vi inte är in­tres­serade av att man kan söka efter bestämda ord, böcker, tavlor, per­so­ner eller begrepp, då Ni ändå skul­le bli täm­li­gen besvikna. Igen, om det är saken, sök Er till andra sidor. Saken är snarare att det­ta är tänkt som en spel (eller lek). Som ett så­dant fungerar det ännu inte, men det är vår tanke att det snarare i den riktning sidan kommer att utveckla sig, inte mot utökad sökbarhet (men möj­li­gen mot utökad blädderbarhet).